Målmedvetet miljöarbete

Allt vårt miljöarbete innebär att vi strävar mot ett uthålligt resursutnyttjande och att vårda vår gemensamma jord, både för oss idag och för våra kommande generationer. Verksamhetens grundvärderingar avspeglar en stark önskan om att bidra till en hållbar samhällsutveckling som skapar förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor.

Kontakt

Per Centrell

Per Centrell

Kvalitetschef och Compliance Manager
Tel: +46 10 615 63 52

Miljöledning i uppdrag

Dagens och framtidens byggande fokuseras alltmer på miljöfrågor. Vår utgångspunkt är en djup medvetenhet om att samhället måste förändras och styras mot en hållbar utveckling. Miljöhänsyn är en viktig och självklar faktor i våra uppdrag vilken hanteras redan i den inledande uppdragsplaneringen så att samtliga miljöfrågor belyses och hanteras på ett föredömligt sätt genom hela uppdraget.

Våra uppdrag inleds med en planering av uppdraget. I planeringsskedet ingår identifiering av miljöaspekter och bedömning av miljökonsekvenser och kvalitetskritiska moment utifrån en uppdragsplan (miljö- och kvalitetsplan) alternativt separat miljöplan. I varje uppdrag är uppdragsledaren ansvarig för miljöfrågorna.

Uppdragsplaneringen är en ömsesidig planering där kunderna får full insyn i Rambolls sätt att hantera uppdraget. I miljöplanen eller uppdragsplanen redovisas det åtagande och de aktiviteter som krävs i olika skeden av beställare och konsult för att bevaka generella miljökrav i lagar och föreskrifter, samt de speciella miljömål som beslutats i det projektanpassade miljöprogrammet eller motsvarande styrande dokument som till exempel MKB (miljökonsekvensbeskrivning).

Ständig förbättring 

Ramboll måste ha kunskap om de miljökonsekvenser som varje förslag innebär. För att strukturerat arbeta mot en minskad miljöpåverkan i uppdragen har Ramboll i Sverige ett inarbetat kombinerat kvalitets- miljöledningssystem där våra processer är noggrant och tydligt beskrivna. I ledningssystemet finns dessutom hjälpmedel som bevakning av gällande miljölagstiftning, mallar och checklistor för att smidigt identifiera och hantera miljöaspekterna i våra uppdrag.

Inom alla regioner genomförs kontinuerligt miljöutbildningar för våra medarbetare. Utbildningarna syftar bland annat till att våra medarbetare ska ha kunskap och förståelse för vilken (såväl positiv som negativ) miljöpåverkan våra uppdrag kan medföra.

Ledningen för Ramboll i Sverige har satt upp mål för att minska den miljöpåverkan som Rambolls uppdrag genererar. Ramboll har även som mål att minska vår interna miljöpåverkan.

I Sverige är ledningssystemet certifierat enligt ISO 14001.

Rambolls miljöpolicy - jan 2011
Ramboll ska som rådgivande konsult erbjuda lösningar som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Vi ska kontinuerligt öka vårt kunnande och utveckla våra arbetsmetoder så att kundens och samhällets miljökrav tillgodoses i samtliga uppdrag. För en minskad miljöbelastning ska vi även i vår egen verksamhet främja resurshushållning.

Certifikat

Certifikat från Bureau Veritas

Denna produkt är tillverkad under regelverk upprättat av ett Bureau Veritas Certification miljöledningssystem som överensstämmer med SS-EN ISO 14001:2015.


Ladda ned certifikat 14001:2015

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites