Arbetsmiljöledning

Arbetsmiljöledningsarbete bedrivs dels internt inom Ramboll, dels i de uppdrag som vi genomför åt kunderna. Som teknisk konsult måste Ramboll erbjuda de bästa, mest aktuella tekniska lösningarna och ge förslag på nya förbättrade metoder utan att tumma på arbetsmiljön.

Kontakt

Per Centrell

Per Centrell

Kvalitets- och miljöledningschef
Tel: +46 10 615 63 52

Arbetsmiljö är

- konkurrenskraft

Ramboll har åtagit sig att skydda alla anställda avseende god arbetsmiljö genom att sträva efter att ha en stark och tydlig säkerhetsmedvetenhet och kultur.  Vi fokuserar på ständiga förbättringar för att förebygga personskador, arbetsrelaterad sjukdom och större olyckor.

Vi strävar efter att vara en hälsosam, levande global arbetsplats som gör det möjligt för anställda att trivas och göra sitt bästa arbete samtidigt som deras hälsa och säkerhet tas på största allvar. Vi strävar efter att uppnå "Zero Harm" för de anställda - vår mest värdefulla tillgång - genom att vara säkrare tillsammans.

- effektivitet

Inom Ramboll arbetar vi kontinuerligt med Systematiskt ArbetsMiljöarbete (SAM). Det innebär bland annat att vi i grund och botten har en arbetsmiljöpolicy. Med utgångspunkt från denna policy tas sedan årligen handlingsplaner fram med mål avseende arbetsmiljö. Arbetsmiljöuppgifterna har också delegerats ned i organisationen så att rätt person kan ta rätt beslut. Årligen undersöks arbetsmiljön dels genom personalenkät, dels genom skyddsronder – både på kontor och i fält.

- rutinarbete

Former för samarbete mellan teknikområden, bolag och länder finns samlade i ett webbaserat verktyg där kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och ekonomifrågor är integrerade. Frågor gällande arbetsmiljö pekar på vikten av att säkerställa att personal i uppdraget har rätt kompetens/utbildning med avseende på arbetsmiljö. Och att vi vid varje fältarbete upprättar en arbetsmiljöplan för Rambolls del i uppdraget. Vi ska också säkerställa att projektets Byggarbetsmiljösamordnare får uppgifter om specifika risker avseende arbetsmiljön.

- ständig förbättring

Trots ett väl fungerande arbetsmiljöarbete är olyckan framme vid olika tillfällen. För att lära oss av händelsen och minimera risken av att den inträffar igen ska samtliga olyckor rapporteras in och systematiskt gå igenom. Kunskap om hur vi kan förbättra vår arbetsmiljö ska delges organisationen. En del i det här arbetet är att personal kontinuerligt får genomgå obligatoriska utbildningar rörande arbetsmiljö.

Certifikat

Certifikat från Bureau Veritas

Denna produkt är tillverkad under regelverk upprättat av ett Bureau Veritas Certification som överensstämmer med ISO 45001:2018.


Ladda ned certifikat ISO 45001:2018