Kvalitets- och miljöledning

Redan under den inledande kontakten med kunderna påbörjas vårt kvalitets- och miljöarbete. Som teknisk konsult måste Ramboll erbjuda de bästa, mest aktuella tekniska lösningarna och ge förslag på nya förbättrade metoder.

Kvalitetschef

Per Centrell

Per Centrell

Kvalitetschef och Compliance Manager
Tel: +46 10 615 63 52

Samtidigt måste vi ha kunskap om de miljökonsekvenser som varje förslag innebär. Därför arbetar vi kontinuerligt med att utveckla nya produkter och tjänster som leder till ökad funktionalitet, mer kostnadseffektiva processer eller som reducerar påfrestningarna på miljön.

Kvalitet är konkurrenskraft

Rambollkoncernens övergripande kvalitetspolicy är att bygga långsiktiga relationer med kunderna genom att ständigt förbättra arbetsmetoderna så att samtliga medarbetare kan utföra uppdragen på ett sådant sätt att det skapar mervärde för kunderna som motsvarar eller överstigande deras förväntningar. I varje projekt mot kund är uppdragsledaren ansvarig för kvalitetsfrågorna.

Kvalitet är effektivitet

För att skapa ekonomi i kundernas projekt krävs ett effektivt och kostnadsmedvetet arbete från vår sida. Detta ställer krav på tydligt definierade processer som alla i företaget känner till och arbetar efter. Våra olika verksamheter tillämpar miljö- och kvalitetsledningssystem där metoder som visat sig överlägsna finns beskrivna, som till exempel processbeskrivningar, blanketter, checklistor, mallar och instruktioner. I Sverige är kvalitetsledningssystemen certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Kvalitet är kostnadsmedvetenhet

Ramboll arbetar med helhetsperspektiv för att kunna erbjuda den bästa totalkostnaden i varje enskilt projekt.

Att styra ett projekt innebär att göra rätt saker i rätt tid, inom den kalkylerade kostnaden. Att skapa kvalitet i projekten handlar i mångt och mycket om att få alla medverkande att följa givna rutiner. Många projekt behöver insatser från flera teknikområden för att kunden ska få maximalt utbyte. För oss är det avgörande att kunna erbjuda ett helhetsåtagande utan fördyrande kostnader för kunden. Vår kompetens finns på våra kontor i länderna vi verkar i, därför har vi utvecklat ett koncerngemensamt sätt att arbeta. Former för samarbete mellan teknikområden, bolag och länder finns samlade i ett webbaserat verktyg där kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och ekonomifrågor är integrerade.

Kvalitet är ständig förbättring

Den kontinuerliga utvecklingen av Rambolls verksamhet startar i organisationens ledning och uppföljning av verksamheten. En process där policies, mål och planer utgör de styrande dokumenten.

I genomförandeprocesserna ingår både huvudprocesser och stödjande processer. Huvudprocesserna: ”Försäljning/anbud” och ”Uppdrag” ska skapa mervärde för kunden. De stödjande processerna: ”Resurshantering”, ”Ekonomistyrning”, ”Dokumentstyrning” och ”Inköpsarbete” fungerar både som stöd och kvalitetsstyrning i konsultens arbete under dessa faser.

I ”Verksamhetsuppföljning och förbättringsarbete” görs mätningar och uppföljning av uppsatta mål. Mätningar av kundtillfredsställelse sker till exempel genom enkäter som visar att nio av tio kunder gärna anlitar Ramboll igen. Medarbetarna tillfrågas i arbetsmiljöfrågor genom årliga personalenkäter, leverantörer utvärderas och miljöarbetet följs upp, interna och externa revisioner genomförs och avvikelser hanteras.  

Rambolls kvalitets- och miljöledningssystem ger därutöver utrymme för förslagsverksamhet och spontana utvecklingsförslag från medarbetarna.

Resultaten från mätning och uppföljning sammanställs och behandlas på region- och/eller bolagsledningsnivå där de bildar beslutsunderlag för nya policies, mål och planer. Därmed är förbättringscirkeln sluten.

Certifikat från Bureau Veritas

9001:2015

Denna produkt är tillverkad under regelverk upprättat av ett Bureau Veritas Certification kvalitetsledningssystem som överensstämmer med SS-EN ISO 9001:2015


Ladda ned certifikat 9001:2015

14001:2015

Denna produkt är tillverkad under regelverk upprättat av ett Bureau Veritas Certification kvalitetsledningssystem som överensstämmer med SS-EN ISO 14001:2015


Ladda ner certifikat 14001:2015

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites