Daniel Nilsson

Nationell samordnare luftkvalitet

T: +46 10 615 34 56

Luften vi andas i Sverige är bra, internationellt sett. Ändå gör luftföroreningar att 7 600 svenskar dör i förtid varje år enligt statistik från 2015. Forskarna ser också allt tydligare att dålig luft kan göra oss olyckliga.

Svensk luft idag - en rapport

Ramboll har gjort en djupdykning i statistik från SMHI för att se hur väl svenska kommuner uppfyller det svenska miljökvalitetsmålet Frisk luft. I rapporten valde vi att titta specifikt på nivåerna av luftburna partiklar, PM10. De är hälsofarliga att andas in, något de flesta av oss gör dagligen. Enligt Naturvårdsverket är partiklar de luftföroreningar i stadsluft som har starkast koppling till negativa hälsoeffekter som astma och försämrad lungutveckling hos barn.

Problemet med partiklar - Rambolls luftkvalitetsrapport 2019

Ladda ner rapporten

Luftkvalitetsrapporten 2019 - ”Problemet med partiklar".

 

Sämst luft inte bara i storstäder

Det var inte överraskande att de största städerna Stockholm, Göteborg och Malmö hade höga nivåer av PM10. Däremot visade det sig att det är totalt 30 städer som inte når upp till miljökvalitetsmålet. Sundsvall och Visby ligger på nivåer som är dubbelt så höga som riktvärdet för Frisk luft. I Sundsvall har det att göra med stadens geografiska belägenhet mellan två berg, något som tränger ihop trafiken och gör utspädningen av avgaserna långsam. I Visby överskreds miljömålet så mycket som 117 dagar förra året. Troligen är orsaken till de höga siffrorna i Visby partiklar från gatutrafiken i kombination med kalkstensdamm från halkbekämpningen.

Med andra ord är problemet långt ifrån ett storstadsfenomen och det är utbrett i hela landet.

Lagen är tydlig - men räcker inte

Enligt lag ska alla invånare i Sverige garanteras en så god luftkvalitet som möjligt. Ändå överskrids de lagstadgade gränsvärdena regelbundet. Miljökvalitetsmålet Frisk luft har högre ambitioner än lagen men är fortfarande en uttalad målsättning - som vi inte ser ut att nå inom en nära framtid.

Se intervju med vår luftkvalitets- och miljöexpert Daniel Nilsson där han svarar på frågor och kommenterar rapporten.

Åtgärdsprogram finns och fungerar

PM10 i luften har minskat med 40% sedan 1990 så det finns statistik att glädjas åt. Problemet är bara att den nedåtgående trenden har planat ut sedan 2014 och just PM10 har ökat något de sista åren.

I flera kommuner har man tagit fram åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet. I till exempel Sundsvall har det fått effekt och halterna av PM10 har sjunkit även om de fortfarande är mycket höga jämfört med andra orter i landet.

Vad vi kan göra

Som individer kan vi i någon mån påverka vilken luft vi andas. Vi kan välja var vi bor, rör oss och vilka tider på dygnet vi går ut. Men då måste vi ha kunskap om hur luftkvaliteten skiljer sig mellan platser och tidpunkter.

Kommuner behöver göra mer

Eftersom landets kommuner är de som har ansvar för både löpande granskning av luftkvalitet och för en stor del av samhällsplaneringen är det tydligt att de behöver jobba mer med luftkvalitet. Utsläppskällor behöver identifieras, analyseras och åtgärdas. Och i planeringen av de framtida miljöer där vi alla ska bo, resa och leva behöver vi ta större hänsyn till luftkvalitet än vad vi gör idag.

Ladda ner Whitepaper

Läget i luften och 7 tips för att förbättra den