Daniel Nilsson

Nationell samordnare luftkvalitet

T: +46 10 615 34 56

Myndigheter och forskare mäter redan luftkvalitet regelbundet över stora delar av världen och många mätresultat är offentliga. Men resultaten visar bara hur föroreningssituationen ser ut vid själva mätinstrumentet, inte på andra platser. Visserligen kan man göra modellberäkningar för att se vad som gäller över ett större område men sådana resultat presenteras inte i realtid.

För den som vill se skillnaden i luftkvalitet mellan två resvägar eller få information om luften i ett visst kvarter har det hittills inte funnits någon lösning. Visserligen finns billiga sensorer för konsumentbruk på marknaden. Men kvaliteten på resultatet påverkas av faktorer som luftfuktighet, temperatur och ljusförhållanden. Därför visar de inte alltid rätt.

Kommuner behöver göra mer

Eftersom landets kommuner är de som har ansvar för både löpande granskning av luftkvalitet och för en stor del av samhällsplaneringen är det tydligt att de behöver jobba mer med luftkvalitet. Utsläppskällor behöver identifieras, analyseras och åtgärdas. Och i planeringen av de framtida miljöer där vi alla ska bo, resa och leva behöver vi ta större hänsyn till luftkvalitet än vad vi gör idag.

Whitepaper för kommuner

Ladda ner "Läget i luften och 7 tips för att förbättra den"

 

Svar på varför luftkvaliteten ändras

Nu finns produkten Shair som låter kommuner och företag se hur luften mår kvarter för kvarter, timme för timme, vilka källor som orsakar försämringar och vad man kan göra åt det. Om ett värde plötsligt förändras till det sämre kan Shair spåra källan och besvara frågorna: Beror förändringen på trafiken, industriell verksamhet eller en brand i närheten. I modellen används realtidsdata för väder och trafik för att visa hur luftkvaliteten är just nu, oavsett i vilken del av staden du än befinner dig.

Läs mer

Enklare prioritering och ökad dialog

Shair hjälper de ansvariga att prioritera rätt åtgärder för att förbättra luften och att se vilka resultat de ger - i realtid. De kan också se hur genomförda åtgärder påverkar luftkvaliteten, och dela den datan med kommunens invånare. På så sätt kan Shair också hjälpa invånare att göra mer hälsosamma val, som att välja rätt luftväg till jobbet.

De visuella modellerna som visar luftens status kan användas för att öka den allmänna medvetenheten om luftkvalitet och förbättra kommunikationen mellan myndigheter och medborgare. Samma funktioner kan hjälpa den som driver industrianläggningar att visa vad de kan göra för att minimera föroreningarna i sitt närområde.

Maskininlärning, modellering och öppna data

Shair använder sofistikerade modellberäkningar som görs med hjälp av realtidsdata för trafik och meteorologi. Den framtagna modellen förbättras kontinuerligt genom maskininlärning med stöd av stadens egna luftkvalitetsmätningar. Dessa luftkvalitetsmätningar kan kompletteras med sensorer som är enklare än stadens egna men med tillräcklig datakvalitet för att utgöra ett komplement. Det gör att det blir lättare och mer ekonomiskt försvarbart att mäta luftkvalitet på områdes- och gatunivå.

Shair desktop

Förenklar tester, förtydligar resultat

Vill man testa att stänga av en gata för trafik eller införa dubbdäcksförbud går det att se effekten direkt i Shair och på så vis lära sig vilka åtgärder som får bäst effekt i förhållande till kostnaderna.

- Redan idag är många städer och kommuner väldigt transparenta och generösa med information kring mätdata i realtid och åtgärder som pågår, säger Rambolls expert på luftkvalitet, Daniel Nilsson.

Han fortsätter:
- Problemet är bara att de mätningar man visar på sina hemsidor inte alltid är särskilt begripliga för den som tittar på dem. De säger inte så mycket om luftkvaliteten just där man befinner sig. Med Shair ser du en hel kartbild med en tydlig visualisering av status för till exempel kvävedioxid och partiklar. I realtid och för just det område du är intresserad av.

Produkten bygger på över 30 års erfarenhet av luftkvalitetsarbete världen över, på ny teknik inom AI och maskininlärning och den senaste kunskapen om hur luftföroreningar sprider sig. Richmond, Kalifornien är första pilotkunden, med målet att samla in och tolka data som ska ligga till grund för handlingsplaner för att förbättra luftkvaliteten – och hälsan - i området.

Här kan du ladda ner en teknisk presentation av Shair

 • Sverige
  har god luftkvalitet men ändå hälsofarligt höga föroreningar på vissa platser och tider.
  Lycka
  och välmående påverkas också av förorenad luft. Inte bara den fysiska hälsan alltså.
  10 000
  liter luft andas en vuxen per dygn. En halv liter luft strömmar in i våra lungor varje gång vi tar ett andetag.
  Ansvaret
  för att miljökvalitetsnormer för luft följs ligger på kommunerna, som gör regelbundna mätningar.
  Mätningar
  av luften görs i cirka 50 tätorter i Sverige. En stor del av föroreningarna kommer från vägtrafiken.

Hur bra är luften i Sverige?

Sverige har god luftkvalitet internationellt sett men en ny rapport visar att halterna av luftburna partiklar (PM10) är högt över riktvärdena för Sveriges miljökvalitetsmål Frisk luft i många svenska städer. Människors hälsa påverkas även vid låga halter. Skadligast är inandningsbara partiklar, kvävedioxid, marknära ozon och vissa kolväten.

Ladda ner rapporten: Vems ansvar är luften?

Samband mellan dålig luft och lycka

Luftföroreningar förstör vår hälsa och förkortar våra liv. Det vet de flesta. Men nedsmutsad luft kan också göra oss mindre lyckliga.

En studie från MIT som jämfört halterna av luftföroreningar med stämningslägen i sociala medier i 144 kinesiska städer visade samband mellan dålig luft och lägre nivåer av lycka.

Läs mer: Dålig luft kan göra dig mindre lycklig

Ett andetag = en halv liter luft

Varje gång vi tar ett andetag strömmar ungefär en halv liter luft in i lungorna och lika mycket ut. I vila andas vi cirka tolv gånger varje minut - sex liter per minut alltså. Andningen kan öka till över 100 liter per minut när vi anstränger oss.

En vuxen person andas mellan 10 och 20 kubikmeter luft varje dygn. Det är över 10 000 liter luft!

De ansvarar för luftkvaliteten

Kommunerna kontrollerar att miljökvalitetsnormerna i luftkvalitetsförordningen (baserad på EUs luftkvalitetsdirektiv) följs. Om normerna överskrids eller riskerar att överskridas ska kommunen underrätta Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Naturvårdsverket beslutar om kommunen måste ta fram ett åtgärdsprogram, rapporterar till regeringen och EU och kontrollerar luftkvaliteten på landsbygden.

Så mäter vi luftkvalitet

Varje år mäts luftkvaliteten i cirka 50 tätorter i Sverige. De vanligaste luftföroreningarna är partiklar, kvävedioxid, svaveldioxid och marknära ozon.

En stor del av luftföroreningarna kommer från vägtrafiken. Utvecklingen av mer effektiva motorer och mindre miljöskadliga bränslen är en del av lösningen men den positiva effekten minskas av en ständigt ökande trafikmängd.

Bright ideas. Sustainable change.