Har du en fråga som inte besvarats? Skicka gärna din fråga via mejl till kommunikation@ramboll.se eller kontakta oss i sociala medier. Du hittar länkar i sidfoten.

 • Vad har jag för nytta av Happy Commuter?

  Med hjälp av befintliga data om luftkvalitet kan du välja bättre vägar när du tar dig fram, framförallt med cykel. Det ger dig en ökad kunskap om luftkvaliteten där du rör dig. Genom att välja alternativa vägar till jobbet kan du öka ditt välbefinnande.
 • Varför har ni tagit fram Happy Commuter?

  Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för människor att andas renare luft. För att hjälpa människor att andas bästa möjliga luft och må bättre har vi utvecklat en tjänst som visar den renaste cykelvägen mellan hem och arbete. Allt användaren behöver göra är att ange start- och slutadress.
 • Hur räknas luftkvaliteten ut mellan mina adresser?

  För att räkna fram din renaste luftväg väljs upp till tre lämpliga färdvägar till slutdestinationen ut. Därefter görs en beräkning av luftkvaliteten vid tio positioner längs med varje färdväg. Vid varje position läser vi av modellberäknade värden för partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10), partiklar mindre än 2.5 mikrometer (PM2.5) och kvävedioxidhalten (NO2). Utifrån den insamlade datan beräknar vi ett European Air Quality Index (EAQI) och rekommenderar den rutt med lägst EAQI.

  EAQI-index tabell

  Luftkvalitet tabell

 • Varför får jag samma EAQI på alla sträckor?

  Data hämtas från en regional modell. Under vissa omständigheter är luftkvalitetssituationen likvärdig på flera platser. Snittvärdet för varje partikel/förorening räknas om till ett European Air Quality Index (EAQI). Den av de tre föroreningar som får högst, det vill säga sämst, EAQI på sträckan (oavsett förorening) får representera den vägsträckans EAQI. Efter att ha jämfört de olika färdvägarnas EAQI kan vi presentera din bästa luftväg just nu (den med lägst EAQI).

 • Varför visar Happy Commuter olika vägar vid olika tidpunkter?

  Det beror på att vi använder realtidsdata och vid olika tidpunkter på dygnet ser förutsättningarna olika ut.

 • Jag trodde den vägen jag cyklar har den bästa luften, varför visar Happy Commuter en annan väg?

  Luften vi andas är osynlig och påverkas av väder, vind och trafikförhållanden. Happy Commuter använder realtidsdata och resultatet kan variera under dygnet. 
 • Varför fungerar Happy Commuter bara i Sverige?

  Det är Ramboll i Sverige som har tagit fram tjänsten och vi har valt att avgränsa söktjänsten till svenska adresser.
 • Beräkningen kan inte stämma. Hur kan det vara bättre att köra på en mer trafikerade väg än genom en park?

  Happy Commuter använder sig av befintliga regionala luftkvalitetsdata. Med regionala luftkvalitetsdata menas data som har en rumslig upplösning på cirka 300 meter, ibland mer. Detta medför att tjänsten ibland inte ”ser” lokala skillnader utan enbart regionala samband. Tjänsten är tänkt att ge vägledning men ibland måste det egna förnuftet styra.  Tjänsten använder realtidsdata och väder, vind och trafikförhållanden påverkar resultatet.

 • Hur tar ni fram cykelvägarna?

  Cykelrutterna tas fram med hjälp av Googles tjänst Google Maps. Om du vill veta mer om hur det går till, besök Googles hjälpcenter.
 • Jag har testat olika rutter men det verkar vara väldigt liten skillnad. Varför? 

  Troligtvis beror det på att skillnaden är liten och att de föreslagna vägarna ligger nära varandra. 
 • Hur stor skillnad i luftkvaliteten krävs egentligen för att påverka hälsan och humöret?

  Exakt hur stor skillnad som krävs vet man ännu inte, men enligt en ny studie från MIT finns ett direkt samband mellan ren luft och lycka. Genom att studera 210 miljoner inlägg på Kinas största mikroblogg Sina Weibo har forskare kunnat visa att invånarna uttrycker mer lycka när luftkvaliteten är bättre. Med renare luft minskar vi alltså inte bara risken för sjukdomar. Vi mår också bättre i stunden. Vi blir lyckligare. Läs om rapporten här
 • Är det inte väldigt olika kvalitet på vilken data man har för olika platser i landet? Är det jämförbart?

  Luftkvalitetsdata baseras på det som rapporteras från befintliga mätstationer. Tätheten är större i storstäderna och i områden med högre halter av luftföroreningar.
 • Varför har ni valt just de här parametrarna för att bedöma luftkvaliteten?

  Vi har valt att fokusera på NO2, PM10 och PM2.5 som har störst påverkan på vår hälsa och är de ämnen som mäts på flest platser i landet. Även andra föroreningar såsom ozon, svaveldioxid, kolväten, kolmonoxid och metaller har en negativ påverkan på oss människor, men mäts inte i lika stor omfattning.
 • Jag har bott i Kina tidigare och tycker att nyhetslarm som detta skapar oro felaktigt i Sverige.

  Sveriges luftkvalitet går självklart inte att jämföra med dåliga dagar i Kina, där även sikten försämras av dålig luft. Men även det som är osynligt för ögat påverkar vår hälsa negativt och ur ett hållbarhetsperspektiv vill vi öka kunskapen bland invånarna och på sikt förändra ett beteende som leder mot ett fossilfritt samhälle där också färre tar bilen till jobbet.
 • Varför gör ni det här? Är det så dålig luft tappar iallafall jag sugen på att cykla och tar bilen/bussen istället.

  Det finns inget som talar för att du andas in bättre luft när du kör bil eftersom du då kommer befinna dig mitt i vägen där luften är som sämst. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för människor att andas renare luft. För att hjälpa människor att andas bästa möjliga luft och må bättre har vi utvecklat en tjänst som visar den renaste cykelvägen mellan hem och arbete. Allt användaren behöver göra är att ange start- och slutadress. Genom att göra det osynliga synligt vill vi öka kunskapen bland invånarna och på sikt förändra ett beteende som leder mot ett fossilfritt samhälle där också färre tar bilen till jobbet. 
 • Är luften inomhus lika dålig som utomhus på de platserna med sämst luft? 

  I många moderna byggnader finns friskluftuttag placerad där det relativt sett är bättre luft, exempelvis på taket. Vissa byggnaders ventilationssystem kan även vara försedda med filter för att ta bort delar av de partiklar som finns i luften. Andra föroreningar såsom kvävedioxid, ozon m.fl. kommer dock passera dessa filter.
 • Påverkas även bilister av den dåliga luften längs de sämsta vägsträckningarna?

  Bilister påverkas i högsta grad av luftförorening då luften som kommer in i kupén kommer direkt från gatan. Då de lagstadgade normerna för vad luften får innehålla inte gäller på en väg kan föroreningshalterna här lokalt vara väldigt höga. Vissa bilar kan vara försedda med exempelvis pollenfilter som kan ge visst skydd mot partiklar men gaser såsom kvävedioxid, ozon, kolväten m.fl. kommer passera dessa filter. 

  Du kan läsa mer om luften i fordon i SLB:s rapport Halter av partiklar och NOx i fordon i relation till omgivningsluftens halter

 • Varför kommer inte min vanliga cykelväg upp som förslag? De rutter som föreslås innebär omvägar.

  De rutter som föreslås i Happy Commuter hämtas från Google Maps. Maps använder information från två källor för att välja rutt; dels från de användare som delar sin position med Google och dels genom samarbetspartners som myndigheter, ideella organisationer, skolor och företag. Google uppmuntrar användare att rapportera fel och vill gärna ha synpunkter. Här hittar du en detaljerad beskrivning av hur du går till väga