• Lycka
  och välmående påverkas också av förorenad luft. Inte bara den fysiska hälsan alltså.
  Sverige
  har god luftkvalitet men ändå hälsofarligt höga föroreningar på vissa platser och tider.
  10 000
  liter luft andas en vuxen per dygn. En halv liter luft strömmar in i våra lungor varje gång vi tar ett andetag.
  Ansvaret
  för att miljökvalitetsnormer för luft följs ligger på kommunerna, som gör regelbundna mätningar.
  Mätningar
  av luften görs i cirka 50 tätorter i Sverige. En stor del av föroreningarna kommer från vägtrafiken.

Samband mellan dålig luft och lycka

Luftföroreningar förstör vår hälsa och förkortar våra liv. Det vet de flesta. Men nedsmutsad luft kan också göra oss mindre lyckliga.
En studie från MIT som jämfört halterna av luftföroreningar med stämningslägen i sociala medier i 144 kinesiska städer visade samband mellan dålig luft och lägre nivåer av lycka.
Läs mer: Dålig luft kan göra dig mindre lycklig

Vems ansvar är luften?

Sverige har god luftkvalitet internationellt sett men i flera områden är föroreningarna relativt höga. Människors hälsa påverkas även vid låga halter. Skadligast är inandningsbara partiklar, kvävedioxid, marknära ozon och vissa kolväten. Kvävedioxid och fina partiklar (PM2,5) i Sverige orsakar årligen 7 600 förtida dödsfall och kostar 56 miljarder.
Läs mer: Vems ansvar är luften?

Ett andetag = en halv liter luft

Varje gång vi tar ett andetag strömmar ungefär en halv liter luft in i lungorna och lika mycket ut. I vila andas vi cirka tolv gånger varje minut - sex liter per minut alltså. Andningen kan öka till över 100 liter per minut när vi anstränger oss.
En vuxen person andas mellan 10 och 20 kubikmeter luft varje dygn. Det är över 10 000 liter luft!

De ansvarar för luftkvaliteten

Kommunerna kontrollerar att miljökvalitetsnormerna i luftkvalitetsförordningen (baserad på EUs luftkvalitetsdirektiv) följs. Om normerna överskrids eller riskerar att överskridas ska kommunen underrätta Naturvårdsverket och länsstyrelserna.
Naturvårdsverket beslutar om kommunen måste ta fram ett åtgärdsprogram, rapporterar till regeringen och EU och kontrollerar luftkvaliteten på landsbygden.

Så mäter vi luftkvalitet

Varje år mäts luftkvaliteten i cirka 50 tätorter i Sverige. De vanligaste luftföroreningarna är partiklar, kvävedioxid, svaveldioxid och marknära ozon.
En stor del av luftföroreningarna kommer från vägtrafiken. Utvecklingen av mer effektiva motorer och mindre miljöskadliga bränslen är en del av lösningen men den positiva effekten minskas av en ständigt ökande trafikmängd.

Bright ideas. Sustainable change.
Vanliga frågor och svar om tjänsten Happy Commuter hittar du i vår FAQ.