Lisa Fernius

Lisa Fernius

Tjänsteområdeskoordinator

Tel: 010-615 13 56

“– En stor fördel med mitt teknikområde är att man ofta är med i ett tidigt skede och planerar med kunden. Det ger möjlighet att tidigt påverka så att det blir ett hållbart och miljömässigt bra projekt.”

Lisa arbetar sedan 2011 på Ramboll med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och tillståndsansökningar. Det betyder att hon hjälper företag som vill söka tillstånd enligt miljöbalken och arbetet kan röra både miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Hon trivs med bredden i sitt arbete och att projekten varierar både i storlek och inriktning.

– En stor fördel med mitt teknikområde är att man ofta är med i ett tidigt skede och planerar med kunden. Det ger möjlighet att tidigt påverka så att det blir ett hållbart och miljömässigt bra projekt, säger hon.

Tidigare arbetade hon på ett mindre konsultföretag där hon kom i kontakt med Ramboll genom ett projekt. Företagets tydliga värdegrund och det faktum att Ramboll, eftersom det är stiftelseägt, återinvesterar vinst i teknikutveckling lockade.

− Det gav ett genuint intryck. Och när jag läste på om Ramboll så lyftes värdeordet integritet fram och att medarbetarna får bra förutsättningar att utvecklas. Det var viktigt i mitt val. Idag vet jag att det stämmer och att anställda ges stor frihet att utvecklas inom företaget, säger hon.

Lisa arbetar med både stora och små projekt. Bland annat gör hon den tekniska beskrivningen inför tillståndsansökan för den nya tunnelbanesträckningen mellan Akalla och Barkarby. Hon ansvarade även för tillståndsärendet för återöppnandet av två järnmalmsgruvor i Ludvika.

En annan uppdragsgivare är Stockholm Vatten och arbetet med den nya avloppstunneln från Bromma till Henriksdal där hon arbetar som teknikansvarig miljö i detaljprojekteringen och som stöd åt Stockholm Vatten i tillståndsprocessen.

− MKB och tillståndsärenden handlar om att i tidigt skede förstå vad kunden vill bedriva för verksamhet, leda tillståndsprocessen med samråd och skriva miljökonsekvensbeskrivning för verksamheten. I miljökonsekvensprocessen utreds flera miljöaspekter och de effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan ha på människors hälsa och miljön, förklarar hon.

Lisa ser en stor fördel i att få arbeta med medarbetare inom flera olika teknikområden och enheter och att det är lätt att samarbeta över enhetsgränserna rel="noopener noreferrer" på Ramboll. Sedan förvärvet av Environ finns ännu större möjligheter att ta in internationell expertkompetens i uppdragen och internationella samarbeten

− Roligast med mitt jobb är att det är så omväxlande, det blir mycket spännande möten med människor. Utmaningen att tillsammans med kunden och den projekterande organisationen hitta den tekniskt och miljömässigt bästa lösningen är krävande och spännande! Därutöver är det oerhört viktigt för oss att hitta den mest effektiva processen för miljöprövningen. Det gör mitt arbete väldigt givande, avslutar hon.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser