Integritetspolicy – digitala plattformar

Dina personuppgifter samlas in och hanteras i syfte att kontakta och tillhandahålla relevant marknadsinformation om Rambolls produkter och tjänster. Genom att behandla dina personuppgifter kan vi förse dig med relevant information som motsvarar just dina intressen och preferenser. 

Personuppgiftsansvar

Ramboll Group A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 Copenhagen, (hädanefter: Ramboll) innehar personuppgiftsansvar för hanteringen av personuppgifter. Det betyder att det är Ramboll som avgör syftet med behandlingen av personuppgifter och hur den genomförs. Du kan få mer information om de personuppgifter Ramboll hanterar genom att kontakta privacy@ramboll.com.

Olika typer av personuppgifter och hur de behandlas

Ramboll samlar in och behandlar följande personuppgifter i marknadsföringssyfte för att marknadsföra produkter och tjänster mot dig:

  • Kontaktuppgifter som du tillhandahåller, till exempel namn, telefonnummer och e-postadress. Dina personuppgifter hanteras för att vi ska kunna kontakta dig med relevant marknadsinformation.
  • Information vi samlar in automatiskt när du använder vår webbsida, våra landningssidor, nyhetsbrev, webbinarieplattformar och andra digitala tjänster. Till exempel webbläsarinformation, IP-adresser, geografisk data, tidpunkt samt information om din användning av och din aktivitet på våra webbsidor och andra digitala plattformar. En del av denna information samlas in genom användningen av så kallade cookies och är avhängig av ditt samtycke till användningen av cookies. Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter genom användande av cookies här.
  • Information som samlas in från tredje part, till exempel sökmotorer och plattformar för sociala medier. Om du använder dessa tjänster för att interagera med Rambolls webbsidor och tjänster kan vi komma att samla in och behandla den personliga data som tillhandahålls via dessa tjänster, till exempel information om dina intressen, användning, bakgrundsinformation och ”gilla”-markeringar. Du kan begränsa den information du delar med oss på tredje parts webbplats. 

Vi kan komma att kombinera de personuppgifter vi samlat in från tredje part med personuppgifter du försett oss med eller med personuppgifter vi samlat in automatiskt. Det gör att vi kan rikta in vårt marknadsföringsmaterial mot just dina intressen och preferenser.

Laglig grund för Ramboll att samla in och hantera dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan baseras på Rambolls intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster. Vårt intresse av att göra detta bedöms åsidosätta dina intressen.

Tillgång till personuppgifter

Ramboll använder personuppgiftsbiträden som kan behandla dina personuppgifter för vår räkning enligt våra instruktioner. I de fall då det sker ser vi till att tillbörliga åtgärder genomförs för att skydda dina personuppgifter.

Enheter inom Rambollkoncernen runt om i världen kan beviljas åtkomst till dina personuppgifter i kunskapssyfte. Ramboll använder sig av externa leverantörer för tillhandahållande och drift av våra digitala tjänster och erbjudanden. Dessa tjänsteleverantörer kan komma ha åtkomst till och hantera dina personuppgifter strikt på Rambolls vägnar.

Observera att nivån för dataskydd som för närvarande tillämpas och verkställs i länder utanför Europeiska unionen inte överensstämmer med dataskyddsnivån för personuppgifter som för närvarande tillämpas och verkställs inom Europeiska unionen. Överföringen av data mellan enheter inom Rambollkoncernen kommer att baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

Ramboll kan anlita tredjepartsleverantörer som har tillgång till och behandlar dina personuppgifter. Om sådana tredjepartsleverantörer behandlar dina personuppgifter utanför EU / EES kommer överföringen av personuppgifter att omfattas av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Du kan begära en kopia av avtalet som täcker överföringen av personuppgifter genom att kontakta privacy@ramboll.com.

Lagring av personuppgifter

Om det inte finns tillämplig lag som kräver att Ramboll behåller dina personuppgifter under en längre tid kan Ramboll behålla dina grundläggande personuppgifter i två år efter registrering av uppgifterna eller två år efter din senaste aktivitet, till exempel efter att du öppnat ett nyhetsbrev du registrerat dig för, besökt någon av Rambolls webbplatser eller på annat sätt interagerat med våra digitala tjänster. Grundläggande personuppgifter i detta sammanhang är namn, e-post och annan kontaktinformation för att säkerställa att vi kan fortsätta förse dig med nyhetsbrev och tjänster som du har registrerat dig för utan att du behöver prenumerera. Andra personuppgifter sparas i högst två år, såvida inte tillämplig lag kräver att Ramboll behåller den längre. Enligt tillämplig lagstiftning måste Ramboll kunna dokumentera att du har gett det samtycke som krävs för att ta emot marknadsföringsmaterial. Vi kommer därför att behålla de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna visa att vi följer lagstiftningen. Personuppgifterna kommer att sparas i upp till två år efter att samtycket har återkallats eller inte längre används.

Dina rättigheter

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har du ett antal rättigheter när det gäller Rambolls behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta privacy@ramboll.com.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi hanterar som rör dig, samt till viss ytterligare information om behandlingen.

Rätt till rättelse 
Du har rätt till rättelse i händelse av att vi hanterar felaktiga personuppgifter om dig.

Rätt till radering
I vissa fall har du rätt att begära radering av dina personuppgifter i förtid, det vill säga innan tidpunkten för vår allmänna skyldighet att radera dina personuppgifter infaller.

Rätt till begränsning
I vissa fall har du rätt till en begränsning av hantering av dina personuppgifter. Har behandlingen begränsats ska sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med den registrerades samtycke eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person eller av skäl som har allmänt intresse för unionen eller för en medlemsstat.

Rätt att göra invändningar
I vissa fall har du rätt att invända mot vår lagliga behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål.

Rätt till dataportabilitet
I vissa fall har du rätt att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder.

Synpunkter

Har du några synpunkter rörande Rambolls hantering av personuppgifter kan du kontakta den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet. Du hittar deras kontaktinformation här.