Skellefteå stadspark och norra Älvbrink

Kontakta

ulf nordfjell

Ulf Nordfjell

Landskapsarkitekt
Tel: +46 10 615 6353

Skellefteå stadspark anlades vid sekelskiftet och renoverades senast på 1950-talet. År 2005 beslutade Skellefteå kommun att parken skulle restaureras och tog fram en detaljplan för området. Uppdraget att gestalta kommunens detaljplan gick till Ramboll.

Projektet att förnya stadsparken och det intilliggande området norra Älvbrink går under namnet ”Det levande stråket” och ambitionen har varit att öppna för ett grönt stråk i centrala Skellefteå, som ska förbinda staden med älven och bli en naturlig mötesplats under hela året.

Projektet har delats in i olika etapper och för varje deletapp har Ramboll projekterat utförliga bygghandlingar samt gestaltningsplaner. Första etappen i projektet var Bryggarebacken. Sedan projekterades Boströmsbäcken och därefter stadsparken. Den sista delen är Älvbrinken som är ett pågående projekt där byggstart för utvalda delar beräknas till hösten 2014.

Bryggarbacken

Bryggarebacken blir stadens nya evenemangspark. Den fungerar som samlingsplats och är en förlängning av stadsparken. Stora öppna ytor med storslagna gradänger leder ned mot kajen. Här finns plats för aktiviteter året runt. Sittgradängerna i betong med inslag av trä ger möjlighet till filmvisning och teater.

Gradängerna binder samman stadsparken med Älvbrinken. Kajen har stora trädäck som sträcker sig ut över befintliga granitklädda slänter ned mot Skellefteåälven. I ena änden har träkajen en försänkt del närmast vattnet som möjliggör angöring för små båtar och kanoter.

Boströmsbäcken

Vid Boströmsbäckens utlopp i älven synliggörs dagvattenflödet. Utloppet har fått en ravinliknande gestaltning i Rambolls plan med granitbeklädnad i botten och utmed sidorna. Ramboll har också gestaltat en bro som leder över ravinen.

Stadsparken

I Rambolls gestaltning har stadsparkens tydliga struktur med björkar och häckar behållits, och mittaxeln förstärks. Nya gröna rum har skapats utmed parkens sidor. Kopplingen från stadsparken till älven har förstärkts genom den nyanlagda Bryggarebacken. Stora karakteristiska träd har bevarats och parken har fått perennplanteringar, en rosenträdgård och sommarblommor.

Älvbrinken

I uppdragets sista del, Älvbrinken, behålls den ursprungliga idén om att skapa en mötesplats för många generationer och Rambolls gestaltning ger en spännande stadssiluett från stadens broar. 

Årstidernas variation är ett grundläggande tema i gestaltningen för att göra Älvbrinken så intressant som möjligt året runt. Älvbrinken blir en aktivitetspark som bland annat innehåller en relax-del med sand- och vattenytor, böljande trädäck, skulpturala hängmattor, men också plats för beach/snowvolleybollplan, vinterskulpturer med mera. 

Illustrationer i bildspelet: Ramboll.