Gullbergsvass binder samman Göteborg

Illustration: Erik Giudice Architects

Illustration: Erik Giudice Architects

Kontakta

Mattias Bååth

Mattias Bååth

Nationell samordnare för MKB
Tel: +46 (10) 6153416
M: +46 (70) 2803416
Älvstaden kallas Nordens största stadsutvecklingsprojekt och placerar Göteborg bland topp fem när det gäller europeiska städers utvecklingspotential. Projektet består av sju stadsdelar i centrala Göteborg som kommer att genomgå stora omvandlingar. En av dem är Gullbergsvass. För det 90 hektar stora området har Ramboll gjort en förstudie som används som bas för diskussioner med medborgare och aktörer kring stadsdelens framtida karaktär.

Gemensamt för hela Älvstaden är att möta utmaningar som segregation, klimatförändringar och förändrad ekonomi genom att skapa inkluderande, attraktiva och hållbara områden i centrala Göteborg. Man arbetar för att Göteborg ska vara en ”Hållbar stad – öppen för världen”. I det tidigare hamn- och industriområdena kommer bostäder och arbetsplatser fylla de cirka fem miljoner kvadratmetrarna byggnadsarea (BTA) och länka samman staden samtidigt som man möter vattnet och förstärker Göteborgs stadskärna.

Sommaren 2014 utsågs Ramboll till huvudkonsult för en förstudie av området Gullbergsvass tillsammans med Erik Giudice Architects (EGA) och Liljewall arkitekter som underkonsulter.

Integreras med vattnet
Idag domineras området Gullbergsvass av infrastruktur och logistikanläggningar men har plats för kring 20 000 boende och upp till 24 000 arbetsplatser.

Området ska stärkas med ett blandat innehåll och värdesätta lokala kvalitéer, samt inrymma en ny stor park. Målet är att Gullbergsvass ska ha bra kopplingar till de fem omgivande stadsdelarna och integreras med vattnet genom promenadstråk längs med älven. Det ska bli en mer levande del av staden och knyta samman områden som idag separeras av olika barriärer.

Olika angreppssätt för egen identitet
För att gå från vision till genomförande i Gullbergsvass och övriga Älvstaden har tre angreppssätt utvecklats som visar hur området kan få en egen identitet och roll i Göteborg: “samspel, synlig demokrati och platsförankring”. Olika blandningar av angreppssätten ger olika identitet och utveckling för Gullbergsvass. För att exemplifiera har Ramboll tagit fram tre möjliga strukturer kallade Kvartersstaden, Europastaden och Klusterstaden.

− Därmed testas hur strukturerna skapar potential för en unik karaktär och identitet och visar på faktorer som är angelägna att lyfta fram i fortsatt utredning och projektering av Gullbergsvass, både i ett kort och långt perspektiv, berättar Henrik Undeland, Marknadsdirektör för området Planning & Urban Design på Ramboll Sverige.

Bland Rambolls tjänster i projektet finns det skapande arbetet med blå-gröna strukturer och framtida mobilitetsfrågor. Mycket arbete har också ägnats åt översvämningsproblematik och exploateringskalkyler. En utmaning för området är att uppnå en täthet och byggnadsvolym så att man kan finansiera de höga exploateringskostnaderna, samtidigt som man erbjuder de framtida invånarna en attraktiv och trivsam blandstad.

Förstudien klargör förutsättningar och föreslår möjliga inriktningar, och används som bas för dialog med medborgare och aktörer kring vilken stad man vill skapa. Studien presenterades i mars 2015 och är starten på en lång planeringsperiod där målet är att Gullbergsvass är fullt utbyggt till år 2050.

Om Älvstaden

Älvstaden är ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt – centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden. Målet är 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser. Här kan du följa utvecklingen av projekten.