Frihamnen

Visionsbild Frihamnen - Hjärtat. Illustration: White Arkitekter

Visionsbild Frihamnen - Hjärtat. Illustration: White Arkitekter

Kontakta

Camilla Wenke

Camilla Wenke

Uppdragsledare, Samhällsplanering
Tel: +46 10 615 33 36

Ramboll har på uppdrag av Göteborgs stad tagit fram ett en utredning för hantering av dagvatten vid skyfall i tät innerstad. Arbetet är en del av underlagsmaterialet i en klimatanpassningsstrategi för Frihamnen.

Att låta stadens gröna områden bli en del i lösningen att rena dagvatten ger stora vinster för stadslivet. Vattnet renas av vegetationen, reduceras genom avdunstning och förbättrar mikroklimatet i stadsmiljön. Genom att kombinera torg, parker, gator och cykelbanor med nedsänkta ytor som leder bort vattnet till Göta älv skapas en utemiljö med flera viktiga funktioner.

Uppdraget har inneburit att ta fram förslag på mångfunktionella gaturum som är utformade för att föra bort dagvatten vid skyfall och övrig tid fungera som ett grönt inslag och mötesplatser i stadsmiljön.

I uppdraget har även ingått att göra beräkningar för vattenvolymer vid olika nederbördsscenarier och att anpassa måtten på ytor och kanaler så att funktionerna optimeras.

– Vid den här typen av avledning av dagvatten i gaturummet skapas sammanhängande parkstråk med grönska mellan olika stadsdelar som kan fungera som ett komplement till stadsdels- och bostadsnära parker, säger Camilla Wenke, Rambolls uppdragsledare i projektet.