Ramboll utvecklar UNICEF-program för renare dricksvatten i Bangladesh

15 juni 2016
Bangladesh har under de senaste decennierna gjort enorma framsteg avseende tillgång på dricksvatten. Trots det kvarstår stora utmaningar för att uppnå dricksvatten av god kvalitet. Ramböll arbetar tillsammans med UNICEF, nationella myndigheter i Bangladesh och KTH i Stockholm med ett vattenprogram för att minska halterna av arsenik i landets dricksvatten.

Kontakt

Mattias von Brömssen

Mattias von Brömssen

Ph.D., Head of Department Water Resources, Sweden
Tel: +46 10 615 63 87

Ungefär 65 procent av Bangladesh befolkning saknar tillgång till dricksvatten fritt från arsenik och mikrobiell kontamination. Naturligt förekommande arsenik är mycket vanligt i Bangladesh grundvatten som är den huvudsakliga dricksvattenresursen. Idag dricker cirka 40 miljoner människor vatten med arsenikhalter som överskrider Världshälsoorganisationens (WHO) gränsvärde för arsenik i dricksvatten.

Ramböll har fått i uppdrag att utforma ett vattenprogram i nära samarbete med UNICEF, nationella myndigheter i Bangladesh och KTH i Stockholm. Syftet med uppdraget som leds från KTH tillsammans med Ramböll är att integrera strategier för hur höga halter av arsenik skall kunna undvikas vid installation av privata och kommunala brunnar.

− Initiativet till vattenprogrammet kommer från UNICEF och Sida och tanken är att programmet skall kunna startas under början av 2017. Ramböllfonden har tidigare finansierat en del av den forskning vars resultat nu inarbetas i det kommande programmet, berättar Mattias von Brömssen, enhetschef inom vattenresurser på Ramböll.

Syftet med programmet är, förutom att se till att särskilt utsatta delar av landet har säkert dricksvatten, att höja de ansvariga myndigheternas kapacitet och kunskap så att de i sin tur kan leda arbetet på nationell såväl som lokal nivå. I slutändan handlar det om att minska exponeringen av arsenik och minska de stora hälsoeffekterna.

− På grund av problemets omfattning är det viktigt att fokus läggs på att bygga kapacitet på både nationell och lokal nivå då mycket av arbetet kommer genomföras på lokal nivå. Ska man framgångsrikt kunna skala upp insatserna måste ansvariga lokala myndigheter klara av att agera kraftfullt för att uppfylla målen med att tillgodose behoven av rent dricksvatten, säger Mattias von Brömssen.

Ramböll och KTH arbetar målmedvetet för att utveckla verktyg och strategier för att stärka den privata sektorn som står för 80 till 90 procent av brunnsinstallationerna i landet.

Ramböll har tidigare arbetar tillsammans med KTH på uppdrag av Sida med dricksvattenprojekt i Bangladesh med fokus på minskade arsenikhalter. Det aktuella projektet pågår under våren 2016.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser