Den svenska hyresmarknaden

18 maj 2015
Ett avskaffande av dagens hyressystem ger en samhällsekonomisk kostnad på minst 2,1 miljarder per år eller 10,1 miljarder över en femårs-period.

Att avskaffa dagens system har störst inverkan på låginkomsthushåll inom Stockholms län. Kortsiktigt innebär ett system med marknadshyror och fria kontraktsvillkor att antalet resurssvaga ensamhushåll som faller under riksnormen för försörjningsstöd mer än fördubblas till ca 65 000 hushåll. Det visar en ny rapport från Ramböll management consulting.

Länets bostadsmarknad kännetecknas av en rad marknadsmisslyckanden. Avskaffandet av dagens system leder därför inte nödvändigtvis till optimal allokering av resurser genom marknadsmekanismen.

Vinnarna är länets fastighetsföretag, främst de privata, som ökar sina nettoinkomster med 10,1 miljoner/år trots ökade sök- och tvistekostnader. Kommunerna får en ökad marginalkostnad på 1,8 miljarder/år på grund av ökat behov av försörjningsstöd, vräkningar och temporärtboende. Dock gör ökade vinster inom allmännyttan på grund av marknadsmässiga hyror att kommunerna gör en nettovinst på 5,4 miljarder/år. Statens marginal nettokostnadsökning är liten, ca 121 miljoner/år, givet att bostadsbidragen ligger kvar på dagens nivåer.

Förlorarna är de befintliga hyresgästerna som förlorar i genomsnitt ca 4 300 kr per månad och hushåll. Det är framför allt ensamstående och ensamstående med barn som drabbas hårdast. De tappar mellan 20 till 23 procent av sitt månatliga konsumtionsutrymme. Antalet hushåll med barn som hamnar under normen för försörjningsstöd tredubblas till totalt ca 19 000 hushåll.

– Studien underskattar sannolikt den samhällsekonomiska kostnaden givet att enbart direkta effekter som kunnat omsättas till ett penningvärde tagits med i beräkningarna. Evidensen pekar dock på att effekterna kan vara långt mer omfattande, säger Mariell Juhlin, chefsekonom på Ramböll och en av de ledande personerna bakom rapporten.   

Rapporten visar att prissättningen och tillgången på hyresrätter inte kan ses som en isolerad fråga då dessa påverkar samhällsstrukturen på många olika nivåer, till exempel arbetsmarknad, demografisk sammansättning och utvecklingsmöjligheter.    

Ett team av ekonomer och analytiker från Ramböll management consulting genomförde scenarioanalysen under perioden april 2014 till februari 2015.